Adatkezelési Nyilatkozat

Hatályos: 2021. 09.01 

iAMA by ICAM Akadémia

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelési tájékoztató célja

Az AFI Cooperation S.L. (08870 Sitges, Carrer Isidor 1, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az office@medicalfillershop.com e-mail és +36 30 9 210 781 es telefonszám elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

Név: AFI Cooperation S.L.

Székhely: 08870 Sitges, Carrer Isidor 1

A bejegyző bíróság megnevezése: Tributaria Barcelona, Espagna

Adószám: B16844631

Telefonszám: +36 30 9 210 781

E-mail: office@medicalfillershop.com

Adatvédelmi tisztviselő

Név: Sáfián Attila

Telefonszám: +36 30 9 210 781

Az adatkezelés alapelvei

III./1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

III./2. Szükségesség és arányosság

III./3. Célhoz kötöttség

III./4. Adattakarékosság

III./5. Pontosság

III./6. Korlátozott tárolhatóság

III./7. Integritás és bizalmas jelleg

III./8. Elszámoltathatóság

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátható módon kell végezni. De mit is jelent ez pontosabban? Lássuk részletesebben.

A jogszerűség és tisztesség azt jelenti, hogy a személyes adatok beszerzése mindig törvényes és tisztességes eszközökkel történjen és ezek az adatkezelés teljes időtartama alatt fennálljanak. Szükséges az is, hogy az adatkezelésnek legyen egy megfelelő jogalapja. A GDPR több, pontosan 6 féle jogalapot határoz meg, mely alapján az adatait kezelhetjük. Ezek a hozzájárulás, a szerződés teljesítése, a jogszabályi kötelezettség, a létfontosságú érdek, a közérdek és az adatkezelő jogos érdeke. Ezekről a jogalapról részletesen az adatkezelés jogalapjai című fejezetben olvashat.

És persze az átláthatóság, amely magában foglalja, hogy az adatkezelésnek mindig úgy kell történnie, hogy az, Ön a teljes adatkezelés ideje alatt tisztában legyen a teljes adatkezelés minden Önt érintő körülményével, például azzal, hogy milyen adatait, milyen célból, mennyi ideig kezeljük, adatait az átadjuk-e valakinek (pl.: a könyvelőjének), az adatait átadjuk-e az Európai Unión kívüli országban üzemelő adatkezelőnek, vagy adatfeldolgozónak. Az átláthatóság magában foglalja, hogy Önnek joga van mindezeket megismerni, nekünk pedig kötelezettsége van, hogy az mindezeket az Ön tudomására hozzuk.

Fontos tudni azonban, hogy a tájékoztatási kötelezettségnek is vannak határai. A tájékoztatás nem azt jelenti, hogy nekünk személyesen fel kell keresni mindenkit, akinek az adatát kezeljük, de az adatkezelés tényéről mindig tájékoztatni kell Önt. A tájékoztatás módjáról többféle jogszabály rendelkezik, illetve állásfoglalások is születettek már, így például egyes esetekben a weblappal rendelkező cégek esetében - így nálunk is - megfelelő tájékoztatás a honlapon elhelyezett tájékoztató. De vannak szigorú esetek is, amikor például emailen vagyunk köteles az adatkezelés konkrét változásáról értesíteni az érintettet.

A GDPR előírja azt is, hogyha nem Öntől, hanem valaki mástól kapjuk meg az Ön személyes adatát, akkor a lehető leghamarabb, az első kapcsolatfelvételkor, de legkésőbb 1 hónapon belül értesíteni kell az Önt.

Szükségesség és arányosság

Alapjogot korlátozni mindig csak szükségszerűen és arányosan lehet. A szükségesség azt jelenti, hogy az adatkezelés az adatkezelési cél eléréséhez feltétlenül szükséges. Az arányosság ennek a szükségességnek szabja meg a kereteit azáltal, hogy az adatkezeléshez szükséges alapjogi és alapszabadsági korlátozásnak arányosnak is kell lenni célkitűzéssel.

Az alaptörvény kimondja, hogy valamely alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. Az Ön adatainak kezelése során a szükségesség és arányosság alapelvét mindig maradéktalanul betartjuk.

Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végezzük, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Azaz minden adatkezelés előtt meg határozzuk az adatkezelési célt és az adatot csak e célból kezeljük. Ez a cél sose ellentétes a joggal. Viszont fontos tudni, hogy az Ön egy bizonyos adatát több célból is kezelhetjük, de ilyen esetben mindig adatkezelési célonként szabályozzuk az adatkezelést. Példa erre: az Ön nevét ajánlat kérés miatt, később, mikor vásárlónk lesz, akkor a teljesítéshez, majd a vásárlást követően számlázás miatt is kezeljük. E három esetben jól láthatóan az adatkezelési célok is elkülönülnek, hiszen az ajánlatkérésnél még a szerződés előkészítése miatt, a megrendelés után a szerződés teljesítéséhez, majd a számla kiállítása után a törvényi kötelezettség miatt kezeljük az adatát az adott célból.

De az adatkezelés több célból párhuzamosan is történhet. (pl.: a szerződés teljesítése után az iratokat őrizve megtarthatunk adatok jogos érdekből is, egy esetleges utólagos jogvitában történő bizonyításra is, míg a számlán ugyanezen adatokat törvényi adatőrzési kötelezettség miatt kezeljük.

Amennyiben az adatkezelési célok változnak, úgy arról Önt mindig tájékoztatni kell.

Továbbá a GDPR szerint nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

Adattakarékosság

A személyes adatok kezelését az adatkezelés céljai szempontjából megfelelően és relevánsan tároljuk és azt a szükségesre korlátozzuk. Nem kezelünk olyan adatot, amelyre a cél elérése érdekében nincs szükség.

Pontosság

A személyes adatokat a legjobb információnknak megfelelően pontosan és naprakészen tároljuk. Lehetőség szerint minden észszerű intézkedést meg teszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük. Irreális dolgok azonban nem várhatóak el egy adatkezelőtől. Nem hívhatunk fel mindenkit minden nap, hogy ugyanaz-e a neve az nap is. Azonban, ha tudomására jut, hogy az Ön adata megváltozott, vagy helytelenül került hozzánk és ez az adatkezelés céljával nem ellentétes, akkor az javítani szükséges, melyről értesíteni kell minket.

A pontosság követelményének való megfelelésre törekvés a kötelezettségünk, de értelemszerűen, ha az Ön tudomására jut, hogy helytelenül kezeljük adatait, akkor ezt Önnek jelezni e kell felénk.

Korlátozott tárolhatóság

A személyes adatok tárolásának olyan formában történik, amely az Ön azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Ezt követően az adatokat töröljük. Informatikai rendszerünk úgy lett kiépítve, hogy az elektronikusan tárolt adatok törlése a határidőben megtörténjen. Az adatok tárolásának pontos idejét és az adatok selejtezésének szabályait az az adatkezelési szabályzatukban szabályozzuk és minden esetben ennek megfelelően járunk el. Az adatokat szükségtelenül nem tároljuk.

Az Ön személyes adatainak fentinél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerül sor, ha a személyes adatok kezelésére a GDPR-nak megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik, GDPR-ban az Ön jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

Integritás és bizalmas jelleg

Az Ön személyes adatainak kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosított a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az adattárolást úgy építettük ki, hogy az adatokhoz illetéktelenek még a cégen belül se férjenek hozzá. Például egy szakértő kolléga a webshop rendelési adatokat nem használja, a folyamatban nem vesz részt, így a szervezet jogosultsági beállításokat úgy állítottuk be, hogy azokat ő ne is lássa.

Elszámoltathatóság

Az AFI Cooperation S.L. felelős az az adatvédelmi szabályoknak való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására. De hogy történik ez? Ki számoltat el egy adatkezelőt? Természetesen a hatóság. Spanyolországban elsődlegesen az LLSI-CE.

Bejelentés esetén (de van, hogy hivatalból) az LLSI-CE vizsgálja, hogy az adott vállalkozás adatkezelése jogszerű-e és megfelel-e mindenben a jogszabályi előírásoknak. Egy ilyen vizsgálat esetén az adatkezelőnek kell tudnia igazolni és bizonyítani, hogy a jogszabályoknak megfelelően végzi az adatkezelését. Ennek fontos része és módja az adatvédelmi szabályzat megléte, melyben jogszerűen kell szabályozva kell lenni az adatkezelésnek. Másik fontos szempont, hogyha van egy jó, azaz jogszabálynak megfelelő szabályzatuk, akkor annak megfelelően végezzük az adatkezelésünket. Egy jó szabályzat önmagában nem megfelelő.

Az AFI Cooperation S.L. teljes adatkezelési folyamatára adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatot dolgozott ki és adatkezelését ennek megfelelően végzi!

Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatkezelésünk kialakítása során mindig ügyelünk arra, hogy az adatok kezelése jogszerűségi alapelvnek megfelelően jogszerű legyen. Adatkezelésünket az alábbi adatkezelési jogalapok alapján végezzük, figyelemmel a kiemelt részletszabályokra.

IV./1. Az érintett hozzájárulása

IV./2. Szerződés teljesítése

IV./3. Jogi kötelezettség

IV./4. Létfontosságú érdek

IV./5. Közérdek, vagy közhatalom gyakorlása

IV./6. Jogos érdek

Az érintett hozzájárulása

Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Fontos, hogy a hozzájárulás önkéntes legyen és a hozzájárulást minden esetben aktív cselekedettel végezze el.

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ön az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Jogi kötelezettség

Az adatkezelés a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogi kötelezettség jogalappal adatot kizárólag akkor kezelünk, ha jogszabály általi kötelezés van. Jogi kötelezettséget, mint adatkezelési jogalapot jogszabály feltételes módú adatkezelési előírásakor nem alkalmazunk.

Létfontosságú érdek

Az adatkezelés az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Fontos szempont a jogalap kiválasztásánál, hogy a létfontosságú érdekből történő adatkezelés átmeneti jellegű, kizárólag a létfontosságú érdek fennállásáig tarthat. Az adatok kezelésének rendjét a létfontosságú érdek megszűnése után külön szabályozzuk.

Közérdek, vagy közhatalom gyakorlása

Ez esetben az adatkezelés közérdekű vagy a ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Nem minősülünk közhatalomnak és nem végzünk közérdekű adatkezelést, így e jogalappal jelenleg nem kezelünk adatot.

Jogos érdek

Az adatkezelés az AFI Cooperation S.L. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha gyermek vagy. Adatkezelésünk során gyakran e jogalappal végzünk adatkezelést.

Jogos érdek jogalapú adatkezelés esetén minden esetben érdekmérlegelési tesztet végeztünk, melyben vizsgáltuk az Ön alapvető jogaira és szabadságaira gyakorolt hatás és korlátozás arányosságát és szükségességét.

Adatbiztonság

Az AFI Cooperation S.L: elkötelezetten védi a személyes adatokat a jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történt hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát.

Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

Azokban az esetekben, amikor mi adtunk Ön számára egy jelszót (vagy Ön választott egyet) Ön a felelős azért, hogy e jelszó bizalmasságát megőrizze. Arra kérjük, hogy ezt a jelszót senkivel ne ossza meg.

Weblapjaink, illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait, illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

Sütik (cookie-k) kezelés

VI./1. Mi a süti (cookie)?

VI./2. Miért használunk sütiket?

VI./3. Milyen sütiket használunk?

VI./4. Süti beállítások

VI./5. Az sütikkel kapcsolatos adatkezelési információk

Mi a süti (cookie)?

A süti (cookie) egy kisméretű szöveges fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön meglátogat egy weboldalt. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban.

Miért használunk sütiket?

 • Sütiket használunk oldalaink fejlesztésére,
 • Felhasználói élmény növelésére,
 • Oldalaink kezelésének megkönnyítése érdekében,
 • Információszerzésre felhasználói szokásokról,
 • Célzott hirdetések elhelyezésére.

Milyen sütiket használunk?

Az oldal működéséhez elengedhetetlen sütik

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Beállítási célú sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az Ön által előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik.

Statisztikai célú sütik

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Marketing célú sütik

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzé tevő és a harmadik fél hirdetők számára.

Ezeknek a sütiknek a felhasználási célja, hogy felhasználói csoportokat képezve releváns hirdetéseket és tartalmakat lehessen megjeleníteni. Az ezzel kapcsolatos folyamat manuális beavatkozással történik.

Ezeket a sütiket az Ön gépén tárolja a rendszer. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak.

Használunk remarketing szolgáltatásokat, például a Google AdWords remarketing szolgáltatást is, azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz. Ezeket a sütiket Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide kattintva tájékozódhat.

Süti beállítások

Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ha törölni akarja oldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az alábbi linkeken attól függően, hogy milyen böngészőt használ:

 • Google Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Microsoft Internet Explorer 11
 • Microsoft Internet Explorer 10
 • Microsoft Internet Explorer 9
 • Microsoft Internet Explorer 8
 • Safari

Felhívjuk figyelmét, hogy sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek, vagy a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

Az sütikkel kapcsolatos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja

Az oldal működéséhez elengedhetetlen süti: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

Egyéb sütik esetében:

weboldalunk fejlesztése, navigációd megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt, információ gyűjtése weboldalunk használatával kapcsolatban, célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon (remarketing), a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére, hogy kifejezetten a téged érdeklő, releváns ajánlatokat juttathassunk el, személyre szóló ajánlatok eljuttatása a regisztráció során megadott elérhetőségeire.

Az adatkezelés jogalapja

Az oldal működéséhez elengedhetetlen sütik esetében:

Az adatkezelés jogalapja a Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), "az adatkezelés az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges"

Egyéb sütik esetén:

Az érintett hozzájárulása - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

A jogos érdek bemutatása

A sütik nélkül a weboldal nem tud teljes mértékben minden funkciójában működni, és így a honlap a célját nem tudja megvalósítani. Másrészről a weboldalt védeni szükséges az esetleges támadásoktól. Ebből kifolyólag az adatkezelőnek kényszerítő erejű jogos érdeke, hogy a honlapra látogató felhasználók személyes adatnak minősülő online azonosítóját (IP cím), valamint a böngészéssel összefüggésben keletkező egyéb személyes adatokat (böngészés időpontja, böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének néhány jellemzője; így operációs rendszer típusa és beállított nyelv) rögzítse, és így a honlapra és nyilvános elektronikus szolgáltatásokra irányuló külső támadásokat ezzel megelőzze. Mindezért a honlap üzemeltető adatkezelőnek jogos érdeke fent áll a működéshez elengedhetetlen sütik használatához.

Az érintettek kategóriái

A weboldalt felkereső természetes személyek

A személyes adatok kategóriái

A honlapra látogató felhasználók személyes adatnak minősülő online azonosítóját (IP cím), valamint a böngészéssel összefüggésben keletkező egyéb személyes adatokat (böngészés időpontja, böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének néhány jellemzője; így operációs rendszer típusa és beállított nyelv)

A süti neve, a szolgáltató, a süti célja., típusa és az adat e célból történő kezelésének időtartama:

Ezen információkra a weboldal alán a sütiinformációkra kattintva kaphat bővebb, aktuális információt.

Köteles-e megadni a személyes adatot, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Az oldal működéséhez elengedhetetlen sütik esetében: Igen

E-nélkül az oldalra nem tud belépni, és nem használható megfelelően.

A többi süti engedélyezése nem kötelező

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről

Automatikus döntéshozatali eljárás az e célból végzett adatkezelés során az adatkezelő részéről várhatóan megvalósul.

Az egyes adatkezelések

Adatkezelési auditunk során feltártuk, hogy az alábbi esetekben végzünk adatkezelést:

VII./1. Információ kérők, termék, szolgáltatás iránt érdeklődők, árajánlatkérők (emailen online, illetve postai úton, telefonon, személyesen) adatainak kezelése

VII./2. A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

VII./3. Az orvosi, orvosesztétikai és kozmetikai kezelések adatkezelése

VII./4. Az SMS értesítések adatkezelése

VII./5. Számlázási és egyéb számviteli adatkezelések

VII./6. Panasz adatkezelése

VII./7. Az álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

VII./8. Nyugvó adatkezelések (elévülési időben)

VII./9. A rendelőben üzemelő kamera felvételeinek adatkezelése

VII./10. Statisztikai célú adatkezelések

VII./11. A tudományos kutatás céljából történő adatkezelés

VII./12. Rögzített időpontegyeztető kimenő hívások adatkezelése

Információ kérők, termék, szolgáltatás iránt érdeklődők, árajánlatkérők (emailen online, illetve postai úton, telefonon, személyesen) adatainak kezelése

Az adatkezelés célja:

Potenciális ügyfelek szerződés teljesítéssel kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása, árajánlat adása egy későbbi szerződéskötés előkészítéseként

Az adatkezelés jogalapja:

Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE)Az érintettek kategóriái:

Információ kérők, termék, szolgáltatás iránt érdeklődők, árajánlatkérők

A személyes adatok kategóriái:

Név, e-mail cím, telefonszám

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

Az érintett általi visszavonásig.

Termék elérhetővé válásának esetén az elérhetővé váláskor

Információ kérés esetén a válaszadásig

Árajánlat adása esetén az ajánlat elfogadásáig, illetve elutasításáig, vagy az ajánlat érvényességi idejéig

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Igen.

Név hiánya esetén nem tudjuk megszólítani.

E-mail cím hiánya esetén nem tudjuk emailen értesíteni termék beérkezésről

E-mail cím hiánya esetén nem tudunk árajánlatot küldeni

Telefonszám hiánya esetén nem tudjuk visszahívni és személyesen egyeztetni

Személyes adatok címzettjei:

E-mail szolgáltató

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

Az adatkezelés célja:

Szerződéskötés és a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, szerződéses jogok gyakorlása.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződések teljesítése -Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE)

Az érintettek kategóriái:

Természetes személy szerződő felek

A személyes adatok kategóriái:

Név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, egyéb a szerződésben meghatározott adatok

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

A szerződés teljesítéséig, a szerződés bármely okból történő teljesítés megszűnése esetén a szerződés megszűnéséig

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Igen

Az adatok hiányában a szerződés nem tud létrejönni.

Személyes adatok címzettjei:

Könyvelő

Posta, futárszolgálat

E-mail szolgáltató, sms szolgáltató

Egyéb a teljesítésbe előzetes tájékoztatás mellett bevont teljesítési segédek, alvállalkozók

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Az orvosi, orvosesztétikai és kozmetikai kezelések adatkezelése

Az adatkezelés célja:

Szerződéskötés esztétikai és kozmetikai kezelésre és a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, szerződéses jogok gyakorlása, az orvosesztétikai és kozmetikai kezelések elvégzése

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződések teljesítése -Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE)

A személyes adatok különleges kategóriájára kiterjedő adatkezelés az esztétikai medicina kezelések előkészítése és elvégzése során megelőző egészségügyi célokból és anamnézis felállítása, egészségügyi kezelés nyújtása és esztétikai szakemberrel kötött szerződés teljesítése céljából történik. Esztétikai medicina tevékenységet a Spanyol és katalán nemzeti jogban szabályozott titoktartási kötelezettség terheli. Az adatkezelő által végzett orvosesztétikai és kozmetikai kezelés is szakember által, vagy orvos felelőssége mellett történik.

Fentiek alapján megállapított, hogy az adatkezelő e célból megfelelő jogalappal és garanciákkal rendelkezik a személyes adatok különleges kategóriájának kezeléséhez és az ahhoz szükséges feltételek fennállnak.

Az érintett hozzájárulása - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

Az érintettről a kezelések alatt készített képek nyilvánosságra hozatala hozzájárulása esetén a hozzájárulás visszavonásáig jogszerű.

Az érintettek kategóriái:

Természetes személy szerződő felek

A személyes adatok kategóriái:

Név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve,

telefonszám, e-mail cím, egyéb a szerződésben meghatározott adatok.

Egyéb a kezelés elvégzéséhez előzetesen, és a kezelés során átadott, illetve az adatkezelőnek egyéb módon tudomására jutott, valamint az utókezelés során tudomására jutott adatok, melyek között találhatóak a személyes adatok különleges kategóriáiba sorolt adatok is.

Kezeléseink során a kezelést megelőző, a kezelés közbeni és a kezelés végén fényképfelvételek készülhetnek.

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

Esztétikai Medicina és kozmetikai kezelések esetén:

A kezelés - több alkalmas, kúraszerű kezelés esetén a kúra - végéig.

Esztétikai képzésen történt kezelések esetén:

Az egészségügyi dokumentációt - a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek kivételével, az adatfelvételtől számított 10 évig őrizzük.

A kötelező nyilvántartási időt követően tudományos kutatás érdekében - amennyiben indokolt - előzetes tájékoztatást követően - az adatok további nyilvántartására is sor kerülhet. Ha a további nyilvántartás nem indokolt és a dokumentációnak tudományos jelentősége nincs, akkor nyilvántartást meg kell semmisíteni.

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig kell megőrizni.

Amennyiben a dokumentációnak tudományos jelentősége van, a kötelező nyilvántartási időt követően át kell adni az illetékes levéltár részére és az adatkezelő ez esetben sem kezeli tovább az adatokat.

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Igen, különben a kezelést nem lehet elvégzeni.

Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása - az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok néhány kivételt eltekintve önkéntesek.

Mindemellett azonban a vendég kötelezettségeit Spanyolország törvénye szabályozza, mely szerint:

A orvos esztétikai szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét.

A vendég - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi - köteles a kezelések végzésében közreműködő dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:

tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,

tájékoztatni őket - saját betegségével összefüggésben - mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról, fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,

d) tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,

h) jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.

Adattovábbítás az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli szerv megkeresésére vagy adatkérésére

A következő szervek adatkérésére vagy írásbeli megkeresésére adunk ki adatokat:

a) büntetőügyben a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, az igazságügyi szakértő, polgári peres és nem peres, valamint közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő,

b) szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek,

c) potenciális hadköteles és hadköteles személy esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, valamint a katonai egészségügyi alkalmasságot megállapító bizottság,

d) a nemzetbiztonsági szolgálatok, Spanyolország törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében,

e) halottvizsgálat során a halottvizsgálatot végző orvos

Fenti adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.

Az SMS értesítések adatkezelése

Az adatkezelés célja:

A képzést megelőző napon sms-ben tájékoztatjuk Önt a képzés időpontjáról. Az emlékeztető küldés célja, hogy ne felejtse el, hogy kezelésre jelentkezett.

A jogos érdek bemutatása:

Az adatkezelő jogos érdeke, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy a képzésen megjelenjen és ezáltal folyamatos szolgáltatását tudjon biztosítani. További jogos érdeke, hogyha a képzésen Ön nem jelenik meg és kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik, akkor bizonyítani tudja, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy Ön kezelésen megjelenjen.

A jogos érdek meghatározását követőn érdekmérlegelési tesztet végeztünk, mely alapján az adatkezelés jogszerű.
A jogos érdek tekintetében érdekmérlegelési tesztet végeztünk, mely alapján megállapítottuk, hogy az AFI Cooperation S.L. jogos érdeke nem korlátozza aránytalanul az Ön jogait és szabadságait.

Az érintettek kategóriái:
Kezelési vagy képzési időpontot kapott érintettek

A személyes adatok kategóriái:
Név, telefonszám és/vagy e-mail címe, kezelés időpontja, kezelés típusa

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:
Amennyiben a képzésen megjelenik, úgy az előjegyzett gyakorlatok időpontjáig.
Amennyiben nem jelenik meg, úgy a keletkezett kötelezettségből adódó jogi igények elévülési idejéig.

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:
Igen
Ha nem adja meg telefonszámát, akkor nem tudjuk SMS-ben értesíteni.

Személyes adatok címzettjei:

Sms szolgáltató

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Számlázási és egyéb számviteli adatkezelések

Az adatkezelés célja:

Számlázási adatok megőrzése a számviteli törvényben írt kötelezettség teljesítésére

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő a számlázási és egyéb számviteli adatokat a GDPR alapján jogszerűen kezeli, mert arra jogszabályi kötelezettsége van.

Az érintettek kategóriái:

Vevők, egyéb számviteli folyamatokban közreműködők (pl.: tényleges fizető)

A személyes adatok kategóriái:

Név, cím, egyéb jogszabályban előírt, vagy ügyfél kérésére feltüntetett adat.

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

A jogszabályban rögzítettek szerint, főszabályként 8 év időtartamig.

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Kötelező,

adatszolgáltatás hiányában nem tudunk eleget tenni a Spanyolországban érvényes jogszabályi kötelezettségeinknek

Személyes adatok címzettjei:

Könyvelő, Spanyol ellenőrző hatóságok

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Panasz adatkezelése

Az adatkezelés célja:

A szavatossági, jótállási igényből származó jogi kötelezettségek teljesítése, és az egyéb panaszok kezelése

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő az GDPR alapján jogszerűen kezeli, mert arra jogszabályi kötelezettsége van.

"A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni."

A hibás teljesítés főszabályait a Spanyol törvénykönyv tartalmazza.

Az érintettek kategóriái:

Szavatossági és jótállási igénnyel és egyéb panasszal élők

A személyes adatok kategóriái:

Név, Cím, jogszabályi kötelezettség alapján, a panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a) a fogyasztó neve, lakcíme

Egyéb jogszabály által előírt és a panaszos által közölt adat kezelése is történhet, melyről a panaszos a panaszkezelési jegyzőkönyvben tájékoztatva lesz.

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

A jogszabályban rögzítettek szerint, főszabályként 5 év időtartamig.

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Kötelező,

Adatszolgáltatás hiányában nem tudjuk orvosolni panaszát és nem tudunk eleget tenni jogszabályi kötelezettségeinknek

Személyes adatok címzettjei:

E-mail szolgáltató,

Levél és csomagküldő, futárszolgálat

Hatóságok és bíróságok

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Az álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

Az adatkezelés célja:

Álláslehetőségek megpályáztatása, üres álláshelyek betöltése

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő egy későbbi szerződés előkészítése érdekében az ahhoz szükséges adatokat a GDPR alapján jogszerűen kezeli.

Az érintettek kategóriái:

Álláspályázatra jelentkezők

A személyes adatok kategóriái:

Név, telefonszám és emailcím az értesítéshez

Szükséges adatok az álláspályázatban meghirdetett feltételek szerint.

Egyéb adatok, amelyeket a pályázó a feltételeken kívül önként ad át

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

Az állás betöltéséig, vagy az álláspályázat lezártáig, de maximum 3 hónapig, az érintett általi visszavonás esetén visszavonásig

Személyes adatok címzettjei:

E-mail szolgáltató

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Nem A pályázati kiírásban kért minimum adattok hiányában a pályázatot nem tudjuk értékelni, az elérhetőség hiányában nem tudjuk értesíteni.

Az önkéntesen adott adatok megadása nem kötelező, annak elmaradása a pályázatra nincs hatással.

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Nyugvó adatkezelések (elévülési időben)

Az adatkezelés célja:

Szerződés teljesítését követő jogérvényesítések során történő bizonyítás hatósági és bírósági eljárásokban

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő szerződés teljesítését követő adatkezeléséhez jogos érdeke fűződik, mely jogszerű, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;

A jogos érdek bemutatása

Az adatkezelő jogos érdeke, hogy egy hatósági, vagy bírósági eljárás során a történteket rekonstruálni tudja és megfelelő bizonyítási lehetősége legyen. A jogos érdek meghatározását követőn érdekmérlegelési tesztet végzetünk, mely alapján az adatkezelés jogszerű.

A jogos érdek tekintetében érdekmérlegelési tesztet végeztünk, mely alapján megállapítottuk, hogy az AFI Cooperation S.L. Jogos érdeke nem korlátozza aránytalanul az Ön jogait és szabadságait.

Az érintettek kategóriái:

Magánszemély szerződő felek, nem magánszemély szerződő felek képviselői, azok meghatalmazottjai, kapcsolattartók

A személyes adatok kategóriái:

Név, Lakcím, Születési hely, idő, Anyja neve, E-mail, Telefonszám, Levelezési cím, Egyéb a teljesítéshez megadott és az igény érvényesítéshez szükséges adatok, melyek tartalmazhatnak különleges, egészségügyi adatokat is

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

Elévülési idő leteltéig, főszabályként 5 évig.

A Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE) alapján a szerződés teljesítését, illetve a szerződés bármely okból történő teljesítés nélküli megszűnését követő 5 év, illetve, ha törvény más elévülési időt ír elő, akkor addig az elévülési időig. A birtokunkba jutott egyéb adatokat kizárólag akkor őrizzük meg, ha az az ügy érdemének, illetve a cselekmények későbbi bizonyításában lényeges lehet.

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Igen

Az adatok átadásának hiányában szerződést nem tudjuk megkötni.

Személyes adatok címzettjei:

E-mail szolgáltató:

Hatóságok és bíróságok

Jogi képviselő

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

A személyes gyakorlaton történő kamera felvételek adatkezelése

Az adatkezelés célja:

A személyes képzés területének biztonságossá tétele, a képzés megvalósulásának ellenőrizhetősége, tanmeneti, minőségi, élet, testi épség és vagyonvédelmi célból

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelőnek a kamerák használatához jogos érdeke fűződik, mely jogszerű.

A jogos érdek bemutatása

Az AFI Cooperation S.L. a szerződéses oktatást végző képzési helyének területén a kamerás video felvevő és megfigyelőrendszert a képzések minőségének bizonyíthatósága, az emberi élet, testi épség, valamint vagyonvédelem érdekében alkalmazza.

Az érintettek kategóriái:

A szerződéses képzést biztosító képzési hely területére belépő személyek

A személyes adatok kategóriái:

Az érintettek képmása

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

A képfelvételeket 3 évig őrizzük, aztán törlésre kerülnek.

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Igen

Az adatok átadásának hiányában nem tudja rendelőnket látogatni.

Személyes adatok címzettjei:

Hatóságok, bíróság

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Statisztikai célú adatkezelések

Az adatkezelő a statisztikai célú adatkezelést kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon végzi.

Rögzített időpontegyeztető kimenő hívások adatkezelése

Amennyiben Önnel időpontot egyeztettünk személyes kontakt képzésre, akkor a képzést megelőző napon telefonon felkeressük Önt. A hívás célja, hogy ismét tájékoztatni tudjuk a képzés előtti legfontosabb információkról teendőkről, valamint, hogy meggyőződhessünk arról, hogy Önnek az időpont továbbra is megfelelő. Az egyeztetés során Önnek továbbá arról is kell nyilatkoznia, hogy a hívást követő napon saját akaratából jelenik meg a képzésen, valamint ismételt tájékoztatást kap, hogy a képzésen való megjelenéssel összefüggésben keletkezett esetleges megbetegedéssel kapcsolatban felelősséget nem tudunk vállalni.

A jelenlegi helyzetben Önnek arról is kell nyilatkoznia, hogy:

 • Ön igazoltan fertőzött személy-e
 • az elmúlt 2 hétben Ön járt-e külföldön,
 • az elmúlt 2 hétben érintkezett-e olyan személlyel, aki külföldön járt
 • az elmúlt 2 hétben érintkezett-e olyan személlyel, aki igazoltan fertőzött személy
 • Ön házi karanténban van-e
 • Az Ön által lakott lakásban van-e valaki házi karanténban?

A beszélgetéseket rögzítjük, hogy egy későbbi vita esetében a tájékoztatás, illetve az Ön által tett nyilatkozat bizonyítható legyen.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a jogos érdekünk, hiszen egy esetleges későbbi vitában, vagy az alapján indul hatósági, vagy bírósági eljárásban bizonyítani tudjuk, hogy mi a megfelelő tájékoztatást megadtuk Önnek, valamint, hogy Ön milyen nyilatkozatokat tett.

Az érintettek kategóriái:

Azon személyek, akiknek konkrét időpontjuk van valamely képzésünkre.

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

A felvételeket eddig az időtartamig tároljuk, amíg Ön egy hatóságnál, vagy bíróságnál eljárást indíthat ellenünk. Ennek időtartama főszabályként 5 év.

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Igen, a felvételt rögzítjük. Amennyiben ehhez nem járul hozzá, akkor a képzést nem tudjuk megtartani és a képzéseket nem tudja látogatni.

Személyes adatok címzettjei:

A rögzítés zártláncú rendszeren kerül tárolásra, azokhoz kizárólag a Cég ügyvezetője tud hozzáférni. A személyes adatokat mindemellett a hívást végző kolléga is megismeri, de ő a rögzített beszélgetéshez nem fér hozzá.

Adattovábbítás történhet a keletkezett vita esetén a hatóságok és bíróságok részére. Az adattovábbítás tényéről Önt az adattovábbításkor tájékoztatjuk.

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Az Ön jogai

Amennyiben jogait szeretné fenti jogait gyakorolni (adatinak továbbítását, törlését, helyesbítését stb. kérné) forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén vagy az e fejeztet alján található űrlap kitöltésével. Az alábbi jogok illetik meg Önt:

VIII./1. A tájékoztatási jog

VIII./2. A hozzáférési jog

VIII./3. A helyesbítéshez való jog

VIII./4. A törléshez való jog

VIII./5. A korlátozáshoz való jog

VIII./6. Az adathordozhatósághoz való jog

VIII./7. A tiltakozáshoz való jog

VIII./8. Az orvosi titoktartáshoz való jog

A tájékoztatási jog

Megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt vagyunk kötelesek adni az adatkezelés lényeges szempontjairól (mit, mire, hogyan, mettől meddig használ, stb.) - és a GDPR pontosan meghatározza a szükséges információk körét. A tájékoztatásnak lehetőleg már a személyes adatok felvétele előtt meg kell történnie. Ha erre nincs mód - mert pl. az adatokat harmadik személytől szerzik be - úgy az első lehetséges időpontban megtörténik.

A tájékoztatáshoz való jogról a GDPR 13-14. cikkében olvashat.

A hozzáférési jog

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait és milyen feltételekkel kezeljük. A lekérdezhető feltételek a fenti tájékoztatási jognál is részletezettek.

A hozzáféréshez való jogról a GDPR 15. cikkében olvashat.

A helyesbítéshez való jog

Ön jelezheti felénk, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Amennyiben tudomására jut Önnek, hogy adata pontatlan, vagy helytelen, akkor jelezze felénk mielőbb és javítjuk.

A helyesbítéshez való jogról a GDPR 16. és 19. cikkében olvashat.

A törléshez való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatait az adatbázisból töröljük. Ilyen eset például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy ha Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Sajnos azonban vannak esetek, amikor az az adat törlését meg kell tagadnunk. Az egyik ilyen eset, ha jogszabály kötelez minket az adatok tárolására (például a számlázáshoz felhasznált adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően főszabályként 8 éves időtartamig tárolni kell), de akár azt a jogos érdekére hivatkozva is megtagadhatjuk - akár pl.: egy későbbi bizonyítás miatt - az elévülési időn belüli adattörlést. És persze ezeken a példákon is túl rengeteg eset van, amikor jogszerű a tiltakozás ellenére végzett adatkezelés. Mint úgy általában az adatvédelemben, itt is minden ügy egyedi és egyedileg kell mérlegelni, hogy az adat törlésének megtagadása jogszerű-e.

A törléshez való jogról a GDPR 17. és 19. cikkében olvashat.

A korlátozáshoz való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatainak kezelését (akár jogszabályban) meghatározott ideig korlátozzuk. A korlátozás alá eső adatokat jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve kizárólag tárolni lehet, azokon egyéb művelet nem végezhető. Amennyiben a korlátozás megszűnik, úgy erről értesítjük Önt.

A korlátozást az alábbi esetkörökben kérheti:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
 • Amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, akkor ehelyett kérheti azok felhasználásának korlátozását.
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat valamilyen jogi eljáráshoz.
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A korlátozáshoz való jogról a GDPR 18. és 19. cikkében olvashat.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz a GDPR szabályrendszere megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. De erre csak akkor van lehetősége, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jogról a GDPR 20. cikkében olvashat.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bizonyos esetekben tiltakozzon az adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén az a személyes adatokat nem kezelhetjük, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek egy esetleges jogi igényérvényesítéshez, hatósági vagy bírósági eljáráshoz szükségesek.

Ön bizonyos esetben joga van az automatikus döntéshozatal mellőzését kérni, ha azt szeretné, hogy ez ne terjedjen ki Önre. Ennek elsődleges feltétele, hogy ne legyen szükséges Ön és a köztünk létrejött szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében és az adott ügyben jogszabály az automatikus döntéshozatalra ne kötelezzen.

Az tiltakozáshoz való jogról és az automatikus döntéshozatalról a GDPR 21-22. cikkében olvashat.

Hova fordulhat jogorvoslatért

Először is keressen fel bizalommal bennünket, mindenképpen azon leszünk, hogy megoldjuk problémáját! Ha ez nem sikerül, vagy ezt nem szeretné, akkor felkeresheti az adatvédelmi hatóságot, illetve a bíróságnál pert is indíthat.

A Spanyol és Katalán adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital - P. de la Castellana 162, C.P. 28046 Madrid, España.Teléfono: +34 912 582 852

A bírósághoz fordulás joga:

Az érintetti jogainak megsértése esetén továbbá Ön az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A pert a Spanyol illetékes bíróság előtt szükséges megindítania.

Jelen szabályzat érvényessége

Jelen szabályzat 2022. május 23-tól visszavonásig érvényes